Zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Jaworska-Turla świadczy pomoc prawną z zakresu : prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa handlowego, prawa administracyjnego, a także prawa karnego. Pomoc prawna jest udzielana klientom indywidualnym, a także firmom, przedsiębiorcom. Obsługa prawna jest prowadzona poprzez:

– doradztwo prawne obejmujące udzielanie porad prawnych w formie ustnej i pisemnej,
– sporządzanie pism procesowych, urzędowych, a także opinii prawnych,
– występowanie przed sądami, a także innymi organami administracji publicznej.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:
– sprawy o rozwód i separację,
– sprawy o alimenty (podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),

-sprawy o podział majątku wspólnego,
– sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem,

– sprawy o ustanowienie opieki.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne:
– sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
– sprawy o mobbing, dyskryminację w zatrudnieniu,
– sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,
– sprawy o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia bądź rozwiązania stosunku pracy,
– sprawy o przywrócenie do pracy,
– sprawy o przyznanie zasiłku, świadczenia pielęgnacyjnego
– sprawy o ustalenie renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej,
– sprawy o rentę wyrównawczą,
– sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
– sprawy o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego,
– odwołania od decyzji organów rentowych.

Prawo cywilne:
– sprawy o zapłatę,
– sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
– sprawy spadkowe ( m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku),
– sprawy z zakresu prawa rzeczowego (m.in. o zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, o zasiedzenie).

Prawo karne

-reprezentowanie interesów Klientów w sprawach prowadzonych przez Sądy i Prokuratury

Prawo handlowe

  • sporządzanie opinii oraz projektów umów, dokumentów korporacyjnych spółek prawa handlowego oraz dokumentów przedkładanych do Krajowego Rejestru Sądowego

Brak możliwości komentowania